Bản in

Kế hoạch giao lưu phòng chống tai nạn thương tích năm học 2011-2012 các trung tâm GDTX thuộc Cụm 1

Mục tiêu chung:
- Nâng cao năng lực, nhận thức, trách nhiệm phòng, chống tai nạn thương tích (PC TNTT) cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, từ đó có sự thay đổi về hành vi, nếp sống phù hợp để từng bước hạn chế thương tích trong trong cuộc sống; chú trọng nội dung phòng chống tai nạn giao thông, bạo lực, đuối nước, phòng cháy chữa cháy nhằm giảm tối đa tỷ lệ TNTT trong và ngoài trường học.
- Xây dựng trường học an toàn, phòng chống TNTT tại 6 trung tâm trong Cụm I.


Căn cứ Hướng dẫn số 5433/BGDĐT-GDTX ngày 17 tháng 8 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ năm học 2011 - 2012 đối với Giáo dục thường xuyên;      
Căn cứ nhiệm vụ của toàn ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội năm học 2011 -2012; Hướng dẫn số 7793/SGD&ĐT-GDTX ngày 22 tháng 8 năm 2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2011 - 2012 đối với GDTX;
Căn cứ Kế hoạch số 8838/KH-SGDĐT ngày 24/10/2011 của Sở GD-ĐT về việc triển khai công tác phòng chống tai nạn trương tích xây dựng trường học an toàn năm học 2011-2012;
Căn cứ Kế hoạch số 9046/SGD&ĐT ngày 02/11/2011 của Sở GD-ĐT về việc Tổ chức các hoạt động PCTNTT năm học 2011-2012;

Cụm I các Trung tâm GDTX xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động phòng chống tai nạn thương tích, xây dựng trường học an toàn năm học 2011-2012 như sau:

 

1. Mục tiêu chung

- Nâng cao năng lực, nhận thức, trách nhiệm phòng, chống tai nạn thương tích (PC TNTT) cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, từ đó có sự thay đổi về hành vi, nếp sống phù hợp để từng bước hạn chế thương tích trong trong cuộc sống; chú trọng nội dung phòng chống tai nạn giao thông, bạo lực, đuối nước, phòng cháy chữa cháy nhằm giảm tối đa tỷ lệ TNTT trong và ngoài trường học.

- Xây dựng trường học an toàn, phòng chống TNTT tại 6 trung tâm trong Cụm I.

 

2. Mục tiêu cụ thể

- Củng cố và kiện toàn Ban chỉ đạo PC TNTT của 6 trung tâm trong Cụm I

- Tăng cường công tác tuyên truyền PC TNTT; 100% HS,HV của 6 trung tâm trong Cụm I được tuyên truyền về PC TNTT, xây dựng trường học an toàn.

- Đảm bảo 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác PC TNTT tại các đơn vị, trường học được tập huấn về kiến thức và kỹ năng PC TNTT. Giảm tỷ lệ tai nạn thương tích trong học đường.

 
Tin mới nhất Tin mới nhất