KẾ HOẠCH: Tuyên truyền, vận động học viên ra lớp năm học 2020-2021 Và phân luồng học sinh sau trung học cơ sở
- Huy động học viên vào học lớp 10 năm học 2020-2021: 140 học viên (03 lớp);
- Duy trì và huy động học viên vào các lớp năm học 2020-2021: 70 học viên (lớp 11); 110 học viên (lớp 12); 60 học viên (lớp ghép 6,7,8,9);
* Học song song chương trình phổ thông và trung cấp nghề tại Trung tâm:
- Ra trường 02 lớp Nghề trung cấp Tin học văn phòng khóa 2017-2020: 50 học viên (Liên kết với trường Cao đẳng điện tử điện lạnh Hà Nội);
- Duy trì 04 lớp Trung cấp nghề Pha chế đồ uống khóa 2018-2021: 52 học viên (Liên kết với trường Trung cấp nghề nấu ăn- nghiệp vụ du lịch và thời trang Hà Nội);
- Huy động 02 lớp Trung cấp nghề Tin học văn phòng và Quản trị bán hàng khóa 2021-2024: 80 học viên.


ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN ĐỐNG ĐA

TRUNG TÂM GDNN-GDTX ĐỐNG ĐA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:       / KH-GDNN.GDTX

Đống Đa, ngày  16  tháng 05 năm 2020

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền, vận động học viên ra lớp năm học 2020-2021

Và phân luồng học sinh sau trung học cơ sở

 Kính gửi:   - Phòng Giáo dục-Đào tạo Đống Đa;

                     - UBND các Phường ;

                     - Trường THCS trên địa bàn quận Đống Đa.

Căn cứ  Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 5/12/2011 của Bộ Chính trị về Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn;

Căn cứ Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025;

Căn cứ Quyết định số 1158/QĐ-UBND ngày 18/01/2017 của UBND quận Đống Đa về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Đống Đa

Căn cứ Phê duyệt Kế hoạch  tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021 của UBND Thành phố Hà Nội;

Trung tâm GDNN- GDTX xây dựng Kế hoạch tổ chức tuyên truyền, vận động huy động học viên ra lớp và tuyển sinh các lớp THCS và THPT hệ GDTX, phân luồng học sinh sau trung học cơ sở như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh và toàn xã hội về tầm quan trọng, vai trò của giáo dục thường xuyên và phân luồng học sinh sau trung học cơ sở;

- Thực hiện tốt công tác phân luồng học sinh sau trung học cơ sở trên địa bàn quận Đống Đa và một số địa phương;

- Đào tạo cho xã hội nguồn nhân lực để tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương;

- Nắm được các lợi ích cơ bản khi các em học sinh tham gia học tập tại Trung tâm GDNN-GDTX quận;

- Góp phần giảm tải và nâng cao chất lượng đầu vào của các trường THPT công lập trên địa bàn;

-  Nhằm huy động học viên vào học tại Trung tâm năm học 2020-2021 đảm bảo số lượng và chất lượng.

II. CHỈ TIÊU CỤ THỂ

          - Huy động học viên vào học lớp 10 năm học 2020-2021: 140 học viên (03 lớp);

          - Duy trì và huy động học viên vào các lớp năm học 2020-2021: 70 học viên (lớp 11); 110 học viên (lớp 12); 60 học viên (lớp ghép 6,7,8,9);

   * Học song song chương trình phổ thông và trung cấp nghề tại Trung tâm:

-  Ra trường 02 lớp Nghề trung cấp Tin học văn phòng khóa 2017-2020: 50 học viên (Liên kết với trường Cao đẳng điện tử điện lạnh Hà Nội);

- Duy trì 04 lớp Trung cấp nghề Pha chế đồ uống khóa 2018-2021: 52 học viên (Liên kết với trường Trung cấp nghề nấu ăn- nghiệp vụ du lịch và thời trang Hà Nội);

- Huy động 02 lớp Trung cấp nghề Tin học văn phòng và Quản trị bán hàng khóa 2021-2024: 80 học viên.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Xây dựng tài liệu tuyên truyền, tuyển sinh:

- Băng rôn: in 45 băng thông báo tuyển sinh

- Tờ rơi( Tài liệu tuyên truyền): 1500 tờ (Ban Tuyên giáo, Phòng Giáo dục đào tạo; 17 trường THCS trên địa bàn, 21 Phường) + kèm kế hoạch (100 tờ).

2. Tổ chức tuyên truyền

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Quận ủy: Tổ chức tuyên truyền trong các kỳ Hội nghị báo cáo viên; tuyên truyền thông qua lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp phường; lồng ghép tuyên truyền trong lực lượng đoàn viên thanh niên trên địa bàn quận.

- Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận, UBND các Phường (Trung tâm học tập cộng đồng), các trường THCS trên địa bàn quận.

+Tuyên truyền trực tiếp: Trung tâm phối hợp tuyên truyền trong tiết sinh hoạt đầu tuần (hoặc cuối tuần): Thời gian khoảng 15-20 phút (hoặc kết hợp nhà trường tư vấn trực tiếp cho phụ huynh) tại một số điểm trường THCS trên địa bàn.   

          + Tuyên truyền thường xuyên: Phòng giáo dục và đào tạo Quận chỉ đạo các trường THCS trên địa bàn thường xuyên tổ chức tuyên truyền lồng ghép trong tiết sinh hoạt đầu tuần, sinh hoạt chủ nhiệm, họp Hội đồng trường, họp phụ huynh học sinh, tổng kết học kỳ, năm học,... tập trung vào cuối năm học.

          - Tuyên truyền trên hệ thống Interrnet: Trung tâm đưa nội dung tuyên truyền lên trang website của Trung tâm tại địa chỉ: www.gdtxdongda.edu.vn.

          - Treo băng ron: bắt đầu từ tháng 5/2020 tại UBND các Phường và Trường THCS trên địa bàn quận.

          - Nội dung tuyên truyền kèm theo kế hoạch: Trung tâm GDNN-GDTX quận chịu trách nhiệm phân phát tài liệu tuyên truyền tại các địa điểm trên.

 3. Tiếp nhận hồ sơ nhập học

          Trung tâm bắt đầu phát hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ nhập học của học viên bắt đầu từ tháng 7/2020 đến hết ngày 15/8/2020 tại địa điểm: số 5, ngõ 4A phố Đặng Văn Ngữ, Đống Đa, Hà Nội ( Điện thoại liên hệ: Thầy Hồ Hạnh 0974061110; Cô Hằng 0988080264).

          Trên đây là kế hoạch tuyên truyền, vận động huy động học viên đăng ký  học tập năm học 2020-2021 và phân luồng học sinh sau trung học cơ sở của Trung tâm GDNN-GDTX quận Đống Đa.

          Rất mong được sự quan tâm, giúp đỡ và phối hợp của quý cơ quan, đơn vị nhằm giúp Trung tâm hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao./.

Nơi nhận:

- UBND quận (b/c);

- Đc Phan Hồng Việt, PCT UBND quận (b/c);

- Phòng GDTX-CN,Sở GD-ĐT (b/c);            

- Như kính gửi;

- Ban Tuyên giáo Quận ủy;

- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

Nghiêm Văn Xuân

 

UBND QUẬN ĐỐNG ĐA

TRUNG TÂM GDNN-GDTX QUẬN ĐỐNG ĐA

 

                 

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

Huy động học viên học tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-

Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX)

 

Một số lợi thế khi học viên tham gia học trung học phổ thông hệ giáo dục thường xuyên (GDTX) tại Trung tâm GDNN-GDTX Quận Đống Đa như sau:

1. Về chương trình học

- Học viên sử dụng chung bộ sách giáo khoa, chương trình cơ bản của THPT để học.

- Trong quá trình học sẽ được giảm tải một số nội dung cho vừa sức với người học.

2. Về môn học

- Chỉ học 7 môn bắt buộc: Toán, Ngữ văn, Vật lý, Hóa, Sinh, Lịch sử, Địa lý. Ngoài ra, Trung tâm tổ chức dạy thêm một số môn tự chọn: Anh văn, Tin học, Giáo dục công dân.

- Thời gian học linh động (sáng hoặc tối). Học viên sẽ tiết kiệm được thời gian học, thời gian còn lại học viên có thể sử dụng để tự học hoặc học thêm để củng cố kiến thức.

3. Về học phí

Thu theo quy định của UBND Thành phố: 217.000đ/tháng.

4. Về quyền lợi

            - Hoàn thành chương trình lớp 12, các em được dự kỳ thi tốt nghiệp THPT như  học sinh học tại các trường THPT; học viên thi đỗ được cấp bằng tốt nghiệp THPT do Bộ GD&ĐT ban hành, không phân biệt hệ GDTX hay hệ chính quy.

            - Học viên học khá, giỏi được phép chọn đăng ký xét tuyển vào các trường Cao đẳng, Đại học ở bất cứ ngành học nào tuyển sinh bằng hình thức xét tuyển.

            - Được quyền tạm hoãn gọi nhập ngũ (với học viên nam) trong thời gian đi học.

- Được miễn 100% học phí học Trung cấp nghề.

5. Về chế độ ưu tiên khuyến khích

Học viên được ưu tiên cộng tối đa 4 điểm khuyến khích vào tổng điểm xét tốt nghiệp (học sinh phổ thông chỉ được cộng tối đa 2 điểm chứng chỉ nghề phổ thông loại giỏi).

Các chứng chỉ được cộng điểm khuyến khích gồm: Chứng chỉ Tin học cơ bản cộng 1 điểm; Chứng chỉ nghề phổ thông loại giỏi cộng 2 điểm; Chứng chỉ Anh văn  cộng 1 điểm.  Các chứng chỉ trên được Trung tâm trực tiếp tổ chức học, ôn tập và thi lấy chứng chỉ.

6. Được đào tạo song song hai bằng

Bên cạnh học văn hóa, học viên còn được tham gia học lớp Trung cấp nghề (do Trung tâm  liên kết với một số trường Cao đẳng, Trung cấp nghề). Như vậy các em được đào tạo song song hai bằng: Bằng tốt nghiệp THPT và Bằng Trung cấp nghề.

            Với các lợi thế: Tiết kiệm chi phí học tập; môi trường học tập vừa sức với các em học sinh có học lực trung bình, trung bình khá; ra trường có song song hai bằng, có thể đi làm việc ngay - Trung tâm GDNN-GDTX Đống Đa là lựa chọn đúng đắn của rất nhiều bậc phụ huynh. Nhà trường rất mong các bậc phụ huynh học sinh, các em học sinh, các trường THCS, THPT, quý thầy cô giáo và toàn xã hội quan tâm, định hướng cho các em học sinh không dự thi tuyển vào lớp 10 hoặc không được tuyển vào lớp 10 tại các trường THPT công lập để các em được tham gia học trong một môi trường học tập phù hợp nhất, góp phần thực hiện tốt chủ trương phân luồng học sinh sau trung học cơ sở của Đảng và Nhà nước ta.

File kế hoạch tuyển sinh:/documents/956205/1136327/KH_Tuyen+sinh_2020.2021.doc/33462f9d-ac83-43d3-828e-e31ecf4f9d81

File quyết định hội đồng tuyển sinh: /documents/956205/1136327/20-21_Q%C4%90_H%C4%90Tuyensinh.doc/3c801e33-9af1-4de4-b005-b6c93bac47e2


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Tin mới nhất