Công văn Tổ chức Lễ kỷ niệm 20 -11 Ngành GD&DT Hà Nội

Ngày 15/11/2011 nhân dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ tổ chức Lễ Tuyên dương khen thưởng các điển hình tiên tiến, nhà giáo mẫu mực tiêu biểu của Ngành nhằm biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt nhiều thành tích xuất sắc trong năm học 2010- 2011. tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua trong các cơ sở giáo dục để nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả giáo dục góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học.


UỶ BAN NHÂN DÂN                                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HÀ NỘI                                                   Độc lập-Tự do-Hạnhphúc

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

                                                                                            Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2011

Số : 9022/SGD&ĐT-VP

V/v: Tổ chức Kỷ niệm ngày NGVN 20/11


                                                   Kính gửi:
-Trưởng Phòng GD&ĐT các quận, huyện, thị xã

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở.

 

Theo truyền thống của Ngành, hàng năm nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam, Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 vàTuyên dương khen thưởng các điển hình tiên tiến, Nhà giáo mẫu mực tiêu biểu đạt nhiều thành tích trong năm học. Lễ kỷ niệm ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 vàTuyên dương khen thưởng các điển hình tiên tiến, Nhà giáo mẫu mực năm học 2010-2011 sẽ được tổ chức trang trọng nhằm tôn vinh các nhà giáo, phát huy lòng tự hào nghề nghiệp, ý thức về vinh dựvà trách nhiệm của người thầy, đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt trong các nhà trường, kế hoạch tổ chức buổi Lễ cụ thể như sau:

A. THỜI GIAN, THÀNH PHẦN BUỔI LỄ:

I.Thời gian, địa điểm:

Khai mạc: 8h30 ngày thứ ba15/11/2011( đón đại biểu từ 8h00)

tại Hội trường lớn trường THPT chuyên Hà Nội- Amsterdam

(Đường Hoàng Minh Giám, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy)

II.Thành phần dự Lễ:

1. Khách mời của Trung ương và Thành phố Hà Nội;

2. Đại biểu các quận, huyện, thị xã:

- Khách mời UBND các quận, huyện, thị xã: mời đ/c Phó Chủ phụ trách văn xã.

- Đại biểu các Phòng GD&ĐT các quận, huyện, thị xã mời các đ/c:

+ Trưởng phòng, Chủ tịch CĐGD và một đ/c chuyên viên phụ trách công tác

thi đua của phòng GD&ĐT.

+ 01 đ/c đại diện của các đơn vị và các cá nhân được khen thưởng cấp Nhà nước năm học 2010-2011.

3. Các đơn vị trực thuộc:

- Các trường THPT, TCCN công lập trực thuộc Sở: mời đ/c Hiệu trưởng vàChủ tịch Công đoàn.

- Các trường THPT, TCCN ngoài công lập trực thuộc Sở: mời đ/c Hiệu trưởng

- Các Trung tâm GD.KTTH-HN DN và TT.GDTX : mời đ/c Giám đốc

- Các trường Mầm non, Tiểu học và PTCS chuyên biệt trực thuộc: mời đ/c Hiệu trưởng và Chủ tịch Công đoàn

- Các cá nhân được khen thưởng cấp Nhà nước năm học 2010-2011.

 B. MỘT SỐ ĐIỂM CẦN LƯU Ý :

- Để tránh thất lạc qua đường công văn, Sở đề nghị các đơn vị cử người về nhận giấy mời tại Văn phòng Sở – 81 phố Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội từ ngày 08/11/2011 (hoàn thành trước ngày 11/11/2011) gặp đ/c Trương Lệ Nhung - chuyên viên Văn phòng Sở.

- Sở GD&ĐT đề nghị các Phòng GD&ĐT thay mặt Sở trân trọng chuyển giấy mời tới các đ/c Lãnh đạo UBND các quận, huyện, thị xã; đại diện các đơn vị và các cá nhân được khen thưởng cấp Nhà nước, Chính phủ, Cờ Thi đua xuất sắc của Bộ GD&ĐT về dự Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam của Ngành.

- Thực hiện phân cấp quản lý trong công tác Thi đua khen thưởng, tại buổi Lễ của Ngành chỉ trao thưởng cho các đơn vị, cá nhân khối trực thuộc Sở và các đơn vị thuộc khối quận huyện được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ và Bộ GD&ĐT.

- Khen thưởng của các tập thể, cá nhân thuộc các quận, huyện, thị xã sẽ được trao tại buổi Lễ tổ chức tại địa phương. Các phòng GD&ĐT cần tham mưu với UBND quận, huyện, thị xã để tổ chức Lễ Tuyên dương khen thưởng và trao thưởng cho các đơn vị, cá nhân sau buổi Lễ của Ngành. (Các đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức và gửi giấy mời về Sở để bổ trí đại biểu Ngành về dự)

-Đại biểu đi dự Lễ mang theo giấy mời, mặc lễ phục, đeo Huân, Huy chương hoặc Kỷ niệm chương“Vì sự nghiệp giáo dục” (nếu có) .

Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị các đơn vị thực hiện theo đúng nội dung đã hướng dẫn./.

 

                                                                                                                           TL.GIÁM ĐỐC

Nơi nhận :                                                                                                  CHÁNH VĂN PHÒNG

- Như trên

- Ban Giám đốc: (để b/c)(đã ký)

- Các Phòng ban Sở, CĐNgành GD

- Lưu VP,VT

 

                                                                                                                    Nguyễn Hiệp Thống

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Tin mới nhất