Lịch chuyển trường học kỳ II năm học 2019-2020 các Trung tâm GDNN-GDTX


Thông báo lịch chuyển trường của các Trung tâm GDNN – GDTX

Thời điểm: Học kỳ II năm học 2019-2020

Thời gian

Nội dung công việc

Từ 30/12/2019 đến 4/1/2020

Trung tâm cấp giấy giưới thiệu cho học sinh chuyển đi;

Chuyển dữ liệu của học sinh xin chuyển đi sang Trung tâm mà học sinh xin chuyển đến qua Esams.

Từ 06/1/20

đến  11/01/20

Trung tâm có học sinh xin chuyển đến tiếp nhận:

- Đơn xin chuyển trường + giấy giới thiệu.

- Chuyển dữ liệu của học sinh xin chuyển đến về Sở GDĐT.

 

Từ 13/1/20  đến  15/1/20

Trung tâm có học sinh xin chuyển đến nộp về Sở GDĐT:

- Biên bản xét duyệt học sinh chuyển đến;

- Danh sách học sinh cin chuyển đên (02 bản);

- Đơn xin chuyển trường và giấy giới thiệu của học sinh.

16/01/20

Trung tâm nhận kết quả chuyển trường

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Tin mới nhất