Văn bản
Khớp các mục sau đây:
Số hiệu Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn:

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
Phụ lục 7 kèm CV 2223.rar
CV2223 Hướng dẫn tổ chức thi TN THPT 2012.pdf
Thông Tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Giáo dục.doc
THÔNG TƯ Ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học.doc: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...
V v Phương hướng, nhiệm vụ công tác tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2012.doc: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 845 /BGDĐT-KTKĐCLGD V/v Phương hướng, nhiệm vụ công tác tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2012 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ...
Ma trận nghành đào tạo cấp IV CĐ-ĐH đã ký.xls
Thông tư ban hành quy chế thi tốt nghiệp THPT.doc: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 10/2012/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 06 ...
Quy chế thi tốt nghiệp THPT ký ban hành .doc
Quyết định thâm niên.zip: THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chế độ phụ...
THÔNG TƯ Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT.doc: Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông. Điều 2. Thông tư này có...
ĐIỀU LỆ Ban đại diện cha mẹ học sinh kèm theo thông tư số 55 2011 TT-BGDĐT .doc
Thông Tư Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh.doc
CV V v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012 đối với GDTX.doc
CHỈ THỊ về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2011 - 2012.doc
Hướng dẫn bổ sung về việc tổ chức thi nâng ngạch giáo viên trung học cao cấp năm 2011.doc: Căn cứ ý kiến của các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện công văn số 5239/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 8 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục...
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông.doc: - Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục; -...
Thông tư ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.pdf
Thông tư ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý trường tiểu học.pdf
Thông tư liên tịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông công lập.pdf
Thông tư liên tịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập.pdf
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 56 mục.
trong 3