Thời khóa biểu
Khớp các mục sau đây:
Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn:

STT Tên tài liệu Trích yếu Tải về
1 Thời khoá biểu ngày số 5 năm học 2015-2016.xls
2 Thời khóa biểu ngày học kì 2 năm học 2014-2015.xls Thời khóa biểu ngày học kì 2 năm học 2014-2015 áp dụng từ ngày 5/1/2015
3 Thời khóa biểu buổi tối học kì 2 nặm học 2014-2015.xls Thời khóa biểu buổi tối học kì 2 nặm học 2014-2015 áp dụng từ ngày 5/1/2015
4 Thời khóa biểu buổi tối số 2 năm học 2014-2015.xls Thời khóa biểu buổi tối số 2 năm học 2014-2015 áp dụng từ ngày 22/9/2014
5 Thời khóa biểu tối số 1 năm học 2014-2015.xls Thời khóa biểu tối số 1 năm học 2014-2015 áp dụng từ ngày 18/8/2014
6 Thời khóa biểu ngày số 3.xls Thời khóa biểu ngày số 3 năm học 2014-2015 áp dụng từ ngày 22/9/2014
7 tkb_ngay_so2_2014.xls Thời khóa biểu ngày số 2 năm học 2014-2015 áp dụng từ ngày 25/8/2014
8 tkb_ngay_so1_18.8.2014.xls Thời khóa biểu ngày số 1 năm học 2014-2015 áp dụng từ ngày 18/8/2014
9 Thời khóa biểu học ngày số 9 14.1.2013 .xls Thời khóa biểu học ngày số 9 năm học 2012 - 2013 bắt đầu áp dụng tuần 22 từ 14.01.2013
10 TKB học ngày số 4- 1.10.2012.xls Thời khóa biểu ban ngày số 4 năm học 2012 - 2013. Áp dụng từ ngày 1.10.2012
11 TKB tối 2,1-10-2012.xls TKB tối số 2 năm học 2012 - 2013. Áp dụng ngày 1.10.2012
12 Thời khóa biểu ngày số 1_20.8.2012.xls Thời khóa biểu ban ngày số 1 năm học 2012 - 2013 áp dụng từ ngày 20.8.2012
Hiển thị 12 mục.
trong 1