Văn bản
Khớp các mục sau đây:
Số hiệu Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn:

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
Thông tư 01 2001 TT-BNV Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.pdf
CV về việc đăng ký các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2011-2012.doc
CV V v đăng ký các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2011-2012.doc
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY HỘI GIAO LƯU VĂN HÓA - THỂ THAO CÁN BỘ - GIÁO VIÊN - NHÂN VIÊN CÁC CỤM TRƯỜNG NĂM HỌC 2011 - 2012.doc: Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 928/KHLT ngày 05/10/2011 về việc phối hợp công tác giữa Ban Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo và Ban Thường vụ Công...
CV V v hướng dẫn tổ chức kỳ thi giải Toán trên máy tính cầm tay năm học 2011 -2012.doc: Căn cứ Hư¬ớng dẫn số 5433/BGDĐT- GDTX ngày 17 tháng 8 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Hướng dẫn số 7793/SGD&ĐT- GDTX ngày 22 tháng 8 năm 2011...
CV V v Tổ chức thi nghề PT cấp THCS năm học 2011- 2012.doc: Căn cứ Quy chế thi tốt nghiệp phổ thông và Công văn số 10945/BGDĐT- GDTrH ngày 27/11/2008 về việc tổ chức thi lấy chứng nhận nghề phổ thông của Bộ...
CV Về việc tổ chức ôn tập, kiểm tra học kỳ I năm học 2011 – 2012 đối với GDTX.doc: 1. Đề kiểm tra phải đạt được các yêu cầu: Nội dung đề nằm trong chương trình hiện hành, kiểm tra kiến thức cơ bản, năng lực vận dụng kiến thức, sự...
KẾ HOẠCH Tổ chức Ngày hội công nghệ thông tin ngành GD&ĐT Hà Nội lần thứ 2.doc: Căn cứ văn bản số 7972 ngày 01/9/2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc triển khai hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2011-2012, Sở...
Công văn thi Tin học Ngoại Ngữ 2012.doc
Hướng dẫn tổ chức cuộc thi thiết kế bài giảng e-learning, website e-learning, trang thông tin điện tử năm học 2011-2012.doc: Căn cứ kế hoạch số 9681/KH-SGD&ĐT ngày 23/12/2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc tổ chức Ngày hội CNTT ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội...
KH kiểm tra việc xây dựng vàn thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong các cơ sở thuộc ngành GDĐT năm 2011-2012.doc
Công Văn hướng dẫn nghỉ tết nhâm thìn 2012.htm: I.THỜI GIAN NGHỈ TẾT: - Cán bộ, giáo viên, học sinh các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT, Bổ túc văn hoá và Trung tâm giáo dục kỹ thuật tổng...
Công Văn chỉ đạo học kỳ II 2011 - 2012.doc: Kính gửi : Các ông (bà): - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã; - Giám...
Lịch kiểm tra chứng chỉ A.doc: lÞch lµm viÖc kú kiÓm tra cÊp chøng chØ ngo⊃1;i ng÷ tin häc GDTX n¨m häc 2011-2012. (KÌm theo c«ng v¨n sè ngµy th¸ng 01 n¨m 2012 cña...
Hướng dẫn kiểm tra chứng chỉ Tin Học - Ngoại Ngữ 2011-2012.doc: Thêi gian, néi dung tæ chøc kiÓm tra: - TiÕng Anh tr×nh ®é A: 7h30 phót ngµy 16/02/2012. - Tin häc tr×nh ®é A: 7h30 phót ngµy 17/02/2012.
Hướng dẫn các đơn vị thu nộp SKKN chấm cấp Ngành.doc
Kế hoạch CNTT lần 2 SGD&ĐT_3.2012.doc: 1. Công tác chuẩn bị cho ngày hội CNTT lần thứ 2: - Ngày 21/3/2012: o 8:00 - Tổ chức thi, chấm thi thực hành kỹ năng CNTT Giáo viên. Địa...
Hướng dẫn công tác SKKN & NCKH năm học 2011- 2012.doc
Hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2012 9445-_4.2012.doc
LỊCH LÀM VIỆC CỦA KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2012_9446_4.2012.doc
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 55 mục.
trong 3